Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Golfschool Spandersbosch en een opdrachtgever waarvoor Golfschool Spandersbosch betaalde of onbetaalde werkzaamheden verricht of zal verrichten. Golfschool Spandersbosch staat in het Handelsregister ingeschreven met KvK-nummer 32133468. Golfschool Spandersbosch is werkzaam op het gebied van golf, waaronder golfles, clinics, driving range, greens, bunkers aanverwante activiteiten alsmede een winkel met golfbenodigdheden. Golfschool Spandersbosch is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.

Goed opdrachtnemer
Bij de uitvoering van de overeengekomen opdrachten zal Golfschool Spandersbosch zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Golfschool Spandersbosch zal bij de uitvoering van de opdracht zorgvuldig handelen en de opdracht naar beste weten en kunnen verrichten, daarbij de zorgvuldigheid in acht nemend die van een professionele partij mag worden verwacht. Golfschool Spandersbosch streeft naar heldere afspraken en actuele informatie, ook in geval een opdracht om enigerlei reden anders verloopt dan gepland of vertraging oploopt. Desgewenst worden nieuwe afspraken gemaakt.

Elektronische communicatiemiddelen
Golfschool Spandersbosch zal in haar communicatie met de opdrachtgever waar mogelijk gebruikmaken van elektronische communicatiemiddelen en de Proagenda, een externe online agenda. Afspraken en communicatie via deze middelen beschouwen wij als rechtsgeldig. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd.

Facturering
Facturering van de werkzaamheden zal plaatsvinden overeenkomstig de opdrachtbevestiging. Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met het geldende BTW-tarief.

Betaling
Betaling dient plaats te vinden in Euro, binnen dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bank vermeld op de factuur. Bij niet tijdig betalen behoudt Golfschool Spandersbosch zich het recht voor het factuurbedrag met een boetepercentage te verhogen.

Aansprakelijkheid
Golfschool Spandersbosch voert opdrachten, lessen en clinics zo goed, zorgvuldig en naar eer en geweten uit. Daarbij baseert Golfschool Spandersbosch zich op de informatie, vragen en wensen van de opdrachtgever en/of eventuele partijen waarmee de opdrachtgever samenwerkt. Mochten zich toch problemen voordoen of dreigen te ontstaan dan zullen wij hier tijdig melding van maken en verwachten van de opdrachtgever dezelfde houding.

Wanneer Golfschool Spandersbosch bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden.

Overig
Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop de opdracht betrekking heeft.

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Golfschool Spandersbosch is Nederlands recht van toepassing.